திருமந்திரம்

படம்

 

அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார்

அன்பே சிவமாவ தாரும் அறிகிலார்

அன்பே சிவமாவ தாரும் அறிந்தபின் 

அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

திருநாவுக்கரசர் திருத்தாண்டகம் – திருப்பூந்துருத்தி – (காவிரி வடகரைத்தலம்)

Image

இறைவன் : பொய்யிலி அப்பர்

இறைவி : அழகார்ந்த நாயகி

              அப்பரடிகள் திருப்பூந்துத்தியில் பலநாள்கள் தங்கி உழவாரத் தொண்டு புரிந்தபோது படியருளிய திருப்பதிகங்கள் பலவற்றுள் இதுவும் ஒன்று. இறைவனை எல்லாமாக கருதி அவன் தன்னை ஆண்டுகொண்ட தன்மைக்கு இரங்கி அப்பெருமானின் கருணையை வியந்து அருளிய திருப்பதிகம்.

திருச்சிற்றம்பலம்

அப்பன் நீ அம்மை நீ ஐயனும் நீ

அன்புடை மாமனும் மாமியும் நீ

ஒப்புடைய மாதரும் ஒன்பொருளும் நீ

ஒருகுலமும் சுற்றமும் ஓர் ஊரும் நீ

துய்ப்பனவும் உய்ப்பனவும் தோற்றுவாய் நீ

துணையாய் என் நெஞ்சம் துறப்பிப்பாய் நீ

இப்பொன் நீ இம்மணி நீ இம்முத்தும் நீ

இறைவன் நீ ஏறூர்ந்த செல்வன் நீயே!    [01]

வெம்ப வருகிற்பது அன்று க்கூற்றம் நம்மே

வெய்ய வினைப் பகையும் பைய நையும்

எம்பரிவும் தீர்ந்தோம் இடுக்கண் இல்லோம்

எங்கெழில் என்ஞாயிறு எளியோம் அல்லோம்

அம்பவளச் செஞ்சடைமேல் அறுசூடி

அனலாடி ஆனஞ்சும் ஆட்டுகந்த

செம்பவள வண்ணர் செங்குன்ற வண்ணர்

செவ்வான வண்ணர் என் சிந்தையாரே.   [02]

ஆட்டுவித்தால் ஆர் ஒருவர் ஆடாதாரே

அடங்குவித்தால் ஆர் ஒருவர் அடங்காதாதாரே

ஓட்டுவித்தால் ஆர் ஒருவர் ஓடாதாரே

உருகுவித்தால் ஆர் ஒருவர் உருகாதாரே

பாட்டுவித்தால் ஆர் ஒருவர் பணியாதாரே

காட்டுவித்தால் ஆர் ஒருவர் காணாதாரே

காண்பார் ஆர் கண்ணுதலாய்க் காட்டாக்காலே.   [03]

நல் பதத்தார் நல் பதமே ஞானமூர்த்தீ

நலம்சுடரே நால்வேதத்து அப்பால் நின்ற

சொல் பதத்தார் சொல் பதமும் கடந்து நின்ற

சொலற்கு அரிய சூழலாய் இது உன் தன்மை

நிற்பது ஒத்து நிலை இலா நெஞ்சம் தன்னுள்

நிலவாத புலாலுடம்பே புகுந்து நின்ற

கற்பகமே யானுன்னை விடுவேன் அல்லேன்

கன மாமணி நிறத்து எம் கடவுளானே.    [4]

திருக்கோயில் இல்லாத திருஇல் ஊரும்

திருவெண்நீறு அணியாத திரு இல் ஊரும்

பருக்கோடிப் பத்திமையால் பாடா ஊரும்

பாங்கினோடு பலதளிக்ள் இல்லா ஊரும்

விருப்போடு வெண்சங்கர் ஊதா ஊரும்

விதானமும் வெண்கொடியும் இல்லா ஊரும்

அருப்போடு மலர் பறித்து இட்டு உண்ண ஊரும்

அவைஎல்லாம் ஊர் அல்ல அடவி காடே.   [05]

திரு நாமம் அஞ்செழுத்தும் செப்பார் ஆகில்

தீவண்ணர் திறம் ஒருகால் பேசார் ஆகில்

ஒருகாலும் திருக்கோயில் சூழார் ஆகில்

ஒருகாலும் திருக்கோயில் சூழார் ஆகில்

உண்பதன் முன்மலர் பறித்து இட்டு உண்ணார் ஆகில்

அருநோய்கள் கெட வெண்நீறு அணியார் ஆகில்

அளிஅற்றார் பிறந்தவாறு எதோ என்னில்

பெரு நோய்கள் மிக நலியப் பெயர்த்தும் செத்துப்

பிறப்பதற்கே தொழிலாகி இறக்கின்றாரே.    [06]

நின் ஆவார் பிறர் இன்றி நீயே ஆனய்

நினைப்பார்கள் மனத்துக்கு ஓர்வித்தும் ஆனாய்

மண் ஆனாய் ம்ன்னவர்க்கு ஓர் அமுதம் ஆனாய்

மறைநான்கும் ஆனாய் ஆறங்கம் ஆனாய்

பொன்னானாய் மணிஆனாய் போகம் ஆனாய்

பூமிமேல் புகழ் தக்க பொருளே உன்னை

என் ஆனாய் என் ஆனாய் என்னின் அல்லால்

ஏழையேன் என் சொல்லி ஏத்துக்கேனே.    [07]

அத்தா உன் அடியேனை அன்பால் ஆர்த்தாய்

அருள்நோக்கில் தீர்த்தநீர் ஆட்டிக் கொண்டாய்

எத்தனையும் அரியை நீ எளியை ஆனாய்

எனை ஆண்டுகொண்டு இரங்கி ஏன்றுகொண்டாய்

பித்தனேன் பேதையேன் பேயேன் நாயேன்

பிழைதனைகள் அத்தனையும் பொறுத்தாய் அன்றே

இத்தனையும் எம் பரமோ ஐய ஐயோ

எம்பெருமான் திருக்கருணை இருந்தவாறே.  [08]

குலம் பொல்லேன் குணம் பொல்லேன் குறியும் பொல்லேன்

குற்றமே பெரிது உடையேன் கோலம் ஆய

நலம் பொல்லோன் நான் பொல்லோன் ஞானி அல்லோன்

நல்லாரோடு இசைந்திலேன் நடுவே நின்ற

விலங்கு அல்லேன் விலங்குஅல்லாது ஒழிந்தேன் அல்லேன்

வெறுப்பனவும் மிகப் பெரிதும் பேச வல்லேன்

இலம் பொல்லோன் இரப்பதே ஈயமாட்டேன்

எசெய்வோன் தோன்றினேன் ஏழையேனே.   [09]

சங்கநிதி பதுமநிதி இரண்டும் கொண்டு

தரணியொடு வான் ஆளத் தருவரேனும்

மங்குவார் அவர் செல்வம் மதிப்போம் அல்லோம்

மாதேவர்க்கு ஏகாந்தர் அல்லர் ஆகில்

அங்கம் எல்லாம் குறைந்து அழுகு தொழு நோயராய்

ஆ உரித்து தின்று உழலும் புலையரேனும்

கங்கை வார் சடை கரந்தார்க்கு அன்பர் ஆகில்

அவர்கண்டீர் நாம் வணங்கும் கடவுளரே.  [10]

திருப்புகழ் – அருணகிரிநாதர் – திருக்கழுக்குன்றம்

Image

திருப்புகழ்

எழுகுநிறை நாபி அரிபிரமர் ஜோதி இலகுமரன் மூவர்              முதலானோர்

இறைவியெனும் ஆதி பரமுலையினூறி எழுமமிர்த நாறு               கணிவாயா!

புழுகெழுகு காழி கவுணியரில் ஞான புனிதனென ஏடு                        தமிலாலே                      

புனலில் எதிரேற சமணர்கழுயேற பொருத கவிவீர                            குருநாதா!

மழுஉழைக பால டமாக்தரி சூல மணிகர விநோதர்                            அருள்பாலா!

மலரயனைநீடு சிறைசெய்தவன் வேலை வளமை பெறவே செய்   முருகோனே!

கழுகுதொழு வேதகிரி சிகரி கரிவீறு கதிருலவு வாசல்                      நிறைவானோர்

கடலொலியதான தமிழ் மறைகள்யோது கதலிவன மேவு               பெருமாளே!

free counters

தமிழ் அகரமுதலிகள் / அகராதிகள் Tamil Dictionary

தமிழ் அகரமுதலிகள் / அகராதிகள் Tamil Dictionary.

சிவநாம மகுடம்


வாழ்க்கையில் உயர்வதற்கும், உய்வதற்கும் எந்நேரமும் சொல்வோமாக

நம பார்வதி பதயே! ஹர ஹர மஹாதேவ ! !

தென்னாடு உடைய சிவனே போற்றி !
எந்நாட் டவர்க்கும் இறைவா போற்றி !!

தென்தில்லை மன்றினுள் ஆடி போற்றி !
இன்றெனக்கு ஆரமுதம் ஆனாய் போற்றி !!

ஆடக மதுரை அரசே போற்றி !
கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி !!

ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி !
சீரார் திருவை யாறா போற்றி !!

அண்ணா மலையெம் அண்ணா போற்றி !
கண்ணார் அமுதக் கடலே போற்றி !!

திருக்கழுக் குன்றில் செல்வா போற்றி !
பொருப்பமர் பூவனத்து அரனே போற்றி !!

ஏகம்பத்து உறை எந்தாய் போற்றி !
பாகம் பெண்ணுரு ஆனாய் போற்றி !!

இடைமரு(து) உறையும் எந்தாய் போற்றி !
சடையிடைக் கங்கை தரித்தாய் போற்றி !!

ஈங்கோய் மலையெம் எந்தாய் போற்றி !
பாங்கார் பழனத்து அழகா போற்றி !!

குற்றாலத்து எம் கூத்தா போற்றி !
கோகழி மேவிய கோவே போற்றி !!

ஈசா போற்றி! இறைவா போற்றி !
தேசப் பளிங்கின் திரளே போற்றி !!

அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி !
மருவிய கருணை மலையே போற்றி!!

ஆரா அமுதே அருளே போற்றி !
பேராயிரம் உடைப் பெம்மான் போற்றி !!

கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி !
அடைந்தவர்க்கு அருளும் அப்பா போற்றி !!

பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி !
சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி !!

மூவா நான்மறை முதல்வா போற்றி !
சேவார் வெல்கொடிச் சிவனே போற்றி !!

குவளைக் கண்ணி கூறன் காண்க !
அவளும் தானும் உடனே காண்க !!

காவாய் கனகத் திரளே போற்றி !
கயிலை மலையானே போற்றி !!

பொது

பொது.